ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η κατασκευή χαλύβδινων έργων είναι μια διαδικασία στην οποία εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες και φορείς, επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, αλλά και μηχανικά μέσα. Η κατασκευή του έργου οφείλει να ακολουθεί πιστά την εγκεκριμένη μελέτη και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το «έντεχνο της κατασκευής», σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, προκειμένου να ανταποκριθεί στον προορισμό του.

Η ποιότητα της κατασκευής, είτε λειτουργική, είτε φυσική, είναι σημαντικό ότι πρέπει να διασφαλίζεται στο ακέραιο, για να επιτευχθεί ένα τεχνικό έργο και να θεωρηθεί ασφαλές, λειτουργικό αλλά και με το ελάχιστο κόστος συντήρησης και λειτουργίας. Τρεις βασικές παράμετροι είναι καταρχάς απαραίτητοι στην κατασκευή, δηλαδή η Ποιότητα, ο Χρόνος και το Κόστος να ευρίσκονται στην βέλτιστη ισορροπία, αφού κάθε μια από αυτές επηρεάζει τις άλλες δύο. Αυτή η ισορροπία είναι σημαντική. Η Ποιότητα της κατασκευής όμως είναι η παράμετρος που έχει την πιο μακροπρόθεσμη επίπτωση και γι’ αυτό ενδιαφέρει περισσότερο.

Κάθε έργο που αναλαμβάνει η Θερμοκήπια Κρήτης Α.Β.Ε. σχεδιάζεται, ελέγχεται και κατασκευάζεται εξολοκλήρου από την εταιρεία και τους εγκεκριμένους συνεργάτες της. Κάθε κατασκευή, από την ανάθεση μέχρι και την τελική εγκατάσταση, περνά μέσα από μια αποδοτική και αυστηρή διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης ακολουθώντας τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Όλη η διαδικασία καθοδηγείται από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας, σε παράλληλη συνεργασία με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες για να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα και η πλήρης ικανοποίησης του πελάτη.

 
Transparent Modern Arrow

Εταιρία